Hosting Keurmerk

/Hosting Keurmerk
Hosting Keurmerk 2016-11-01T18:06:43+00:00

Hosting Keurmerk Ber|Art voldoet aan de onderstaande keuringseisen en conformeert zich aan de onderstaande gedragscode.Ber|Art voldoet aan de onderstaande keuringseisen en conformeert zich aan de onderstaande gedragscode. Deze keuringseisen en gedragscode zijn opgesteld door Stichting Hostmerk Nederland. Ook conformeert Ber|Art zich aan de NTD-code.

Keuringseisen:

1. Algemeen
1.1
inschreven zijn bij de Kamers van Koophandel in Nederland (KvK);
1.2 een geldig BTW nummer hebben;
1.3 de volledige NAW gegevens duidelijk vermelden op de website, offerte of overeenkomst;
1.4 een duidelijke indicatie van de prijzen vermelden op de website, offerte of overeenkomst;
1.5 geen onbeperkte diensten of Fair Use Policy diensten aanbieden;
1.6 bij overschrijding van de limieten duidelijk afstemmen wat de keuze van de klant is;
1.7 bij een Uptime garantie vermelden welke consequenties er zijn als de garantie niet wordt gehaald;
1.8 zijn algemene voorwaarden hebben gedeponeerd bij de KvK en deze volledig vermelden op de website;

2. DNS
2.2 zijn DNS draaien conform RFC 1912 EN RFC 2182;

3. Domeinnamen
3.1 lid zijn van de SIDN (deelnemer categorie I);

4. Hardware
4.1 zijn hosting aanbieden op in Nederland geplaatste servers;
4.2 zijn servers plaatsen in een A-klasse datacenter;
4.3 zijn Netwerk hebben draaien in een A-klasse netwerk;
4.4 een in eigen beheer of dedicated server(s) gebruiken welke 24/7 binnen een uur fysiek bereikbaar zijn;

5. Service
5.1 minimaal telefonisch bereikbaar zijn tijdens kantooruren;
5.2 buiten kantoortijden bereikbaar zijn voor storingen binnen maximaal acht (8) uur;
5.3 dagelijks aanmaken van backups en deze extern opslaan;
5.4 storingen zo snel mogelijk vermelden
5.5 Geplande werkzaamheden 72 uur vooraf melden;
5.6 Bij een storing moet uiterlijk binnen 12 uur een afdoende oplossing operationeel zijn;
5.7 Alle vragen beantwoorden en verzoeken in behandeling nemen binnen één werkdag.

6. Dienstverlening
6.1 Op de website wordt vermeld welke faciliteiten inbegrepen zijn bij het hostingaccount;
6.2 Een bestand van 10 MB moet gemiddeld met minimaal 175 kB/sec toegankelijk zijn;
6.3 Het is niet mogelijk zijn dat een klant files kan bekijken welke niet aan hem toebehoren.

Specificatie Keuringseisen.

1.1 Een hostingprovider moet zijn inschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.

1.2 Een hostingprovider moet over een geldig BTW nummer beschikken.

1.3 Een hostingprovider moet zijn de volgende gegevens duidelijk vermelden op zijn website, offerte of overeenkomst::
– Juridische naam of geregistreerde handelsnaam
– Vestingsadres (en indien relevant postadres)
– Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
– BTW nummer
– Telefoonnummer (bereikbaar tijdens kantoortijden)
– Storingsprocedure (inclusief storingstelefoonnummer of storingswebsite)

1.4 Een hostingprovider moet een duidelijke indicatie geven van de prijzen; zijn deze inclusief of exclusief BTW en deze vermelden op de website, offerte of overeenkomst:. Er mag geen sprake zijn van verborgen kosten. Alle kosten moeten voor de klant duidelijk te vinden zijn.

1.5 Een hostingprovider mag geen onbeperkte (Unlimited) diensten of Fair Use Policy (FUP) diensten aanbieden, waarbij met name gekeken wordt naar dataverkeer en schijfruimte. De reden hiervoor is dat FUP niet transparant en duidelijk is voor de klant. Daardoor kan het gebeuren dat klanten behoorlijke narekeningen krijgen, terwijl zij veronderstellen dat er geen limieten gelden. FUP schept dus geen duidelijkheid omdat het uitgaat van een Fair Use, en deze wordt door de hostingprovider bepaald. Ook bepaalt deze de meerprijs van bijvoorbeeld het dataverkeer indien men de niet nader omschreven Fair Use overschrijdt. Dat kan dus misleidend voor de klant zijn. Daarom is HostMerk tegen het gebruik van FUP.

1.6 Een hostingprovider moet aangeven wat de consequenties zijn bij het overtreden van dataverkeerlimiet(en). Mocht er een limiet bijna bereikt zijn, moet de hostingprovider zijn klant op de hoogte brengen voordat
de hostingprovider de klant extra kosten factureert (of hierover moeten vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn). De hostingprovider dient de klant de keuze te geven tussen:

— 1. Account wordt tijdelijk geblokkeerd (einde van maand)
— 2. Extra verbruikte dataverkeer wordt gefactureerd (prijzen duidelijk vermelden)

1.7 Een hostingprovider moet bij een Uptime garantie vermelden wat de consequenties zijn als de Uptime
garantie niet wordt gehaald. Tevens moet duidelijk vermeldt worden of de Uptime garantie per maand of per jaar wordt berekend.

1.8 Een hostingprovider moet zijn algemene voorwaarden (AV) hebben gedeponeerd (bij K.v.K. of rechtbank). Tevens moet een hostingprovider zijn volledige AV vermelden op de website.

2.1 Een hostingprovider moet DNS draaien conform Request for Comments 1912 en 2182. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat er minimaal twee (2) DNS-servers actief zijn, waarvan er minimaal één op een fysiek andere locatie is ondergebracht en gebruik maakt van een ander netwerk. De reden hiervoor is dat er een goede reden is waarom alle registry’s eisen dat er minimaal twee DNS-servers gebruikt moeten worden. Naast spreiding van de belasting en de geografische spreiding welke een snelheidsvoordeel kunnen opleveren is een belangrijke reden dat bij een netwerkstoring of locatiestoring altijd nog minimaal één DNS-servers bereikbaar blijft. Hiervoor is het hebben van minimaal één DNS-server op een alternatieve locatie (en een andere netwerkconnectie) essentieel.

Een veelgehoord misverstand is dat dit niet uitmaakt, omdat bij een netwerkstoring de webservers toch niet bereikbaar zijn. Maar helaas wordt hierbij geen rekening gehouden met email, welke in het hedendaagse internet een steeds belangrijke rol vervuld. Indien bij het onbereikbaar zijn van de mailserver er geen DNS-server is welke het juiste IP-adres kan doorgeven (dit gebeurt bijvoorbeeld bij een netwerkstoring indien beide DNS-servers op dezelfde locatie aanwezig zijn en/of in hetzelfde netwerk zijn opgenomen) zal de verzender de mail niet opnieuw proberen af te leveren omdat deze ervan uit gaat dat het hier om een misconfiguratie gaat. De email zal direct retour worden gestuurd naar de afzender. Zeker voor bedrijfsmatig gebruik is dit bijzonder ongewenst.

3.1 Een hostingprovider moet lid zijn van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (deelnemer categorie I) De reden hiervoor is dat Webhosting en domeinnaamregistraties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aangezien HostMerk een keurmerk is voor Nederlandse bedrijven mag verondersteld worden dat (gemiddeld genomen) 80% van de domeinnamen vallen in het .nl domein. Voor een dergelijk cruciaal onderdeel van de dienstverlening van een hostingprovider moet men zich rechstreeks aansluiten bij de enige officiele aanbieder van deze domeinextentie, zodat er a) direct gehandeld kan worden bij problemen (bijvoorbeeld een nameserver-wijziging), b) er geen tussenschakels in dit traject zitten, waar (financiele) problemen kunnen optreden en c) bezoekers direct weten bij welke hostingprovider een domeinnaam is ondergebracht.

4.1 Een hostingprovider moet zijn hosting aanbieden op in Nederland geplaatste servers, tenzij uitdrukkelijk anders gewenst en overeengekomen met de klant. De reden hiervoor is dat een in Nederland geplaatste server de snelste verbinding met de minste tussenstations zal hebben voor de overwegend Nederlandse klant. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

4.2 Een hostingprovider moet zijn servers plaatsen in een datacenter welke voorkomt op de datacenter-whitelist. Hiermee wordt geborgd dat de locatie van de servers voldoet aan de minimale eisen op het gebied van (brand-)veiligheid, beveiliging, redundantie, stroomvoorziening, klimaatbeheersing en toegangsbeheer.

4.3 Een hostingprovider moet zijn netwerk hebben ingeregeld welke voldoet aan de eisen van HostMerk.
Om dit proces te vereenvoudigen zal er per AS-nummer een specificatie van de actieve netwerkverbindingen worden gevraagd. Minimaal twee carriers moeten aangesloten en actief zijn, één daarvan moet zich kwalificeren als Tier-1. Er moet sprake zijn van een backup-scenario voor hardware-storingen (bijvoorbeeld een redundante router-configuratie). Het is toegestaan om zich aan te sluiten op een netwerk (lees AS) welke door een andere partij wordt beheerd, in dat geval moet de aanbieder aan deze minimale eisen voldoen.

4.4 Een hostingprovider moet de hosting servers in eigen beheer hebben (dus root acces en 24/7 bereikbaar) of dedicated server(s) gebruiken welke 24/7 binnen een uur toegankelijk zijn; Bij een storing is het van cruciaal belang dat de hostingprovider (welke eigen servers gebruikt) direct fysiek toegang heeft om deze storing te verhelpen. De hostingprovider mag hierbij gebruik maken van leveranciers welke namens hem handelen en de storing kunnen verhelpen. Reselleraccounts kwalificeren zich niet als het hebben van een eigen server, omdat hierbij er beperkingen zijn voor de reseller vanuit de eigenlijke hostingprovider. De reseller fungeert hierbij als wederverkoper en heeft geen invloed op de hostingdienst.

5.1 Een hostingprovider moet minimaal telefonisch bereikbaar zijn tijdens kantooruren; Tijdens kantooruren moet de klant telefonisch contact kunnen opnemen met zijn hostingprovider voor het beantwoorden van vragen. Indien de hostingprovider of zijn helpdesk in gesprek is moet de klant binnen afzienbare tijd (lees: 15 minuten) worden teruggebeld.

5.2 Een hostingprovider moet buiten kantooruren in het geval van een storing telefonisch bereikbaar zijn binnen 8 uur. Indien er sprake is van een ernstige storing (bijvoorbeeld een mail of webserver welke niet meer functioneert) moet de klant binnen 4 uur te woord gestaan worden (24 uur per dag, 7 dagen per week)
Voor 2005 wordt een overgangsregeling van 8 uur gehanteerd

5.3 Een hostingprovider moet dagelijks backups maken en deze extern opslaan. Backup’s maken van webhostingaccounts kan redelijkerwijs niet verlangd worden van de klant. Daarom is de hostingprovider verantwoordelijk voor het maken van deze op dagelijkse basis. Hieronder wordt verstaan de website, eventuele databases en email. Of de hostingprovider dit door volledige of door zgn. Incrementele backup’s doet is voor eigen verantwoordelijkheid. Wel moeten de backup’s minimaal op een externe medium (tape, cd, DVD, backupserver, NAS) worden opgeslagen.

5.4 Een hostingprovider moet storingen zo spoedig mogelijk melden op zijn website en/of via mail.

5.5 Een hostingprovider moet werkzaamheden 72 uur vooraf vermelden op zijn website en/of via mail, behoudens noodgevallen waarin direct handelen noodzakelijk is. Nog steeds dient de hostingprovider dan wel melding te maken aan klanten en/of deze te melden via de (storings)website.

5.6 Een hostingprovider moet de downtime van zijn servers beperken tot 12 uur, dus na het uitvallen van een server dient de hostingprovider binnen deze termijn weer aan het draaien te hebben of anderzins binnen deze tijd een al dan niet tijdelijke oplossing te vinden voor de gestopte services.

5.7 Een hostingprovider moet vragen beantwoorden en verzoeken starten (tenzij hiervoor een handeling van de klant benodigd is, welke uitblijft) binnen één werkdag.

6.1 Bij de beschrijving van de hostingpakketten wordt vermeldt (op website, offerte of overeenkomst) welke faciliteiten inbegrepen zijn bij het hostingaccount en welke faciliteiten mogelijk zijn tegen een meerprijs (waarbij deze duidelijk vermeldt dient te worden). Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan:

– Is een domeinnaam inbegrepen bij het hostingaccount;
– Aantal inbegrepen POP-boxen;
– Aantal databases (welk soort en welke versie);
– Al dan niet gebruik toegestaan van CGI/Perl (versie vermelden);
– Al dan niet gebruik toegestaan van PHP (versie vermelden);
– Worden bezoekersstatistieken standaard geleverd;

6.3 Welke methoden van uploaden ondersteund worden (FTP, Frontpage, Webdav, Webbased).

6.4 Een binair bestand met een omvang van 10 MB moet gemiddeld na 5 willekeurige metingen vanaf minimaal 2 verschillende locaties met minimaal 175 kB/sec toegankelijk zijn. Hierbij wordt gekeken naar de afgifte van de server naar Internet, niet naar de beperking die een breedband-verbinding zou kunnen vormen.

6.5 Het moet niet mogelijk zijn dat een klant bestanden kan bekijken welke niet aan hem toebehoren.
De hostingprovider dient er zorg voor te dragen dat gebruikers geen bestanden (of databases) kunnen bekijken (of aanpassen) welke niet expliciet door de hostingprovider aan de klant zijn toegewezen. Hiermee wordt voorkomen dat vertrouwelijke email, wachtwoorden en dergelijke in onbevoegde handen terecht kunnen komen.


Gedragscode (Deze Gedragscode vormt het minimum kader waaraan we voldoen.)

1. Algemeen
1.1. Elke hostingprovider verbindt zich ertoe om deze Gedragscode zowel naar de letter als naar de geest na te leven.

1.2. Elke hostingprovider moet de wet en de van toepassing zijnde regelgeving naleven, in het bijzonder de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de klant bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Wet bescherming persoonsgegevens evenals specifieke wet- of regelgeving met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten.

1.3.  Elke hostingprovider dient de gedragscode te onderschrijven en dient zich te conformeren aan de geschillenregeling van SHN.

1.4.  In de mate van het mogelijke moet elke hostingprovider de wettelijke belangen van de klant tot wie hij zich richt in acht nemen, alsook de belangen van algemene aard zoals de bescherming van het milieu, het recht tot respect van het privé-leven van de klant, en dergelijke.

1.5. De hostingprovider is op de hoogte van de in de Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van klanten. Hostingprovider is verplicht zich bij alle contacten met klanten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de klant. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor klantenkoop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame en opdracht uit het burgerlijke wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.6. De hostingprovider respecteert en hanteert het briefgeheim met betrekking tot persoonlijke e-mail.

1.7. De hostingprovider treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen. Wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de hostingprovider in deze maatregelen, zal de hostingprovider de schadelijk gevolgen dragen die deze tekortkoming heeft voor de klant.

1.8. De hostingprovider erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridische effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Dit neemt niet weg dat hostingprovider in bepaalde situaties van de klant een handtekening mag verlangen.

1.9. Relevante informatie over digitale handtekeningen of andere certificatie van communicatie wordt op de website vermeldt. Daarbij wordt volledige informatie verstrekt over de betekenis en ondersteuning daarvan.

1.10. Als SHN besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website, minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden.

2. Informatieplicht
2.1. Elke hostingprovider vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn identiteit, zijn inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het vermelden van een postbusnummer.

2.2. Elke hostingprovider, dat op zijn website of per e-mail, of langs een andere elektronische weg, diensten aanbiedt, dient ervoor zorg te dragen dat de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor degenen die gebruik maken van deze dienst:

— 2.2.1. gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronische postadres;

— 2.2.2. het bedrijf dient gevestigd te zijn in Nederland;

— 2.2.3.  het BTW-identificatienummer;

2.3.  Indien er voor de klant kosten verbonden zijn aan de communicatie, anders dan het normale tarief, dient dit duidelijk vermeld te worden.

2.4. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst en overige condities.

3. Bestelling
3.1.  Tijdig bij de nakoming van de overeenkomst en uiterlijk bij de aflevering moet de klant schriftelijk, digitaal of op een andere duurzame drager de volgende informatie worden verstrekt: de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken;

— 3.1.1. hoe en op welk adres de klant met klachten terecht kan;

— 3.1.2. de informatie over service na aankoop en commerciële garanties;

— 3.1.3. de voorwaarden, waaronder de overeenkomst opgezegd kan worden, indien de contractduur langer dan een jaar is.

3.2. Tenzij anders overeengekomen dient het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uit te voeren. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

3.3. Iedere bestelling van een dienst, zonder dat daar een bestelling of overeenkomst aan ten grondslag ligt, wordt geacht ongevraagd toegezonden te zijn.

3.4. De hostingprovider geeft aan op welke wijze de klant kan betalen, samen met duidelijke stap voor stapinstructies over de betreffende betalingsmethoden.

3.5. De hostingprovider maakt in zijn aanbod duidelijk of er sprake is van een garantie, welke voorwaarden daarbij gelden en wie de garantie verstrekt.

3.6. De hostingprovider erkent dat de garantievoorwaarden de rechten van de klant zoals die voortvloeien uit de wet, niet aantasten.

3.7. De hostingprovider zal met de diensten die geleverd worden een factuur sturen. Diensten die langs elektronische weg worden geleverd gaan minimaal vergezeld van een factuur langs elektronische weg. Op verzoek van de klant echter zal de hostingprovider steeds zorg dragen voor een schriftelijke factuur.

3.8. Alle administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

3.9. De diensten, producten en promotiemateriaal van de hostingprovider worden op een rechtmatige en oprechte wijze aangeboden. De hostingproviders zullen op geen enkele manier het onwettig handelen op het Internet stimuleren. De hostingproviders zullen zich inspannen om te verzekeren dat hun diensten- en promotiemateriaal niet misleidend zijn door inaccuraatheid, ambiguïteit, overdrijvingen, verzwijgingen of op enige andere wijze. Bij het handel drijven met klanten en andere bedrijven, zullen de leden te allen tijde op een behoorlijke, eerlijke en redelijke wijze optreden. De hostingproviders zullen hun klanten inlichten over het bestaan van deze Gedragscode en de klachtenprocedure. De hostingproviders moeten verzekeren dat de prijzen voor hun diensten duidelijk en ondubbelzinnig opgesteld zijn. Voor particuliere aansluitingen zijn de prijzen BTW inbegrepen. Indien additionele prijzen betaald dienen te worden, dient dit meegedeeld te worden.

4. Herroepingrecht
4.1. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst zal de klant op duidelijke wijze geïnformeerd worden over de mogelijkheid dat vervangende diensten van tenminste gelijke kwaliteit en prijs beschikbaar worden gesteld, indien de oorspronkelijk bestelde diensten niet beschikbaar zouden zijn.

4.2.  De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door de hostingprovider bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.

4.3.  Indien er specifiek voor de klant kosten zijn gemaakt door de hostingprovider moet de klant deze redelijkerwijs vergoeden (bijvoorbeeld : reeds gerealiseerde domeinnaamregistraties).

4.4.  Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden, eventueel onder aftrek van gemaakte kosten.

5. Privacy
5.1.  De hostingprovider dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

5.2. Indien de klant aan de hostingprovider te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.

5.3. De hostingprovider is verplicht op het ogenblik dat een klant zijn e-mailadres achterlaat op zijn website, hem te informeren over wat daarmee gebeurt. Daarmee heeft de klant de mogelijkheid aan te geven of hij al dan niet commerciële e-mails wenst te ontvangen. Dit gebeurt door een even grote JA- respectievelijk NEE-box op de relevante webpagina te presenteren. De JA-box mag vooraf aangevinkt zijn; de klant bepaalt met het (ver)plaatsen van het vinkje of hij wel of geen commerciële e-mails wil ontvangen. Tevens dient de hostingprovider voor het verstrekken van e-mail adressen aan derden dezelfde mogelijkheden aan de klant te bieden.

5.4.  Indien de hostingprovider het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van de hostingprovider en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien de klant daartoe de wens te kennen geeft.

6. Hosting
6.1. Elke hostingprovider dient zijn server en services courant, veilig en up-to-date te houden volgens de huidige maatstaven.

6.2. De hostingprovider dient te allen tijde de registratie van een domeinnaam te verlengen tenzij anders overeengekomen of indien de hostingprovider de klant minimaal drie (3) maanden voor de verlengdatum schriftelijk en aangetekend heeft laten weten de overeenkomst met de klant te willen ontbinden.

6.3.
Klant dient eenvoudig (bij voorkeur zelfstandig) e-mail adressen te kunnen aanmaken.

6.4. Een de hostingprovider moet de downtime van zijn servers beperken tot 6 uur, dus na het uitvallen van een server dient de de hostingprovider deze binnen maximaal 6 uur weer operationeel te hebben of anders binnen deze tijd een al dan niet tijdelijke oplossing te vinden voor de gestopte dienstverlening.

6.5. De jaarlijkse gemiddelde uptime moet aantoonbaar minimaal 99.8% zijn.

6.7.  De belasting van een server mag gemiddeld niet hoger zijn dan 50% gemeten over een tijdvak van 24 uur waarbij op willekeurige momenten een meting gedaan wordt.

6.8.  De gemiddelde omvang van het in gebruik zijnde (actieve) virtuele geheugen bedraagt <10% van het werkgeheugen van de server.

7. Domeinnamen
7.1. Wanneer de hostingprovider een domeinnaam registreert, zal hij steeds de gegevens en het e-mail adres van de klant opgeven als ‘licensee’ gegevens.

7.2.  De hostingprovider zal steeds de ontvangst en aanvaarding van de bestelling bevestigen.

7.3.  De hostingprovider zal zich onthouden van domeinnamen te registreren met als enig doel het (op grote schaal) commercieel exploiteren van domeinnamen voor eigen rekening, door middel van verhuur of verkoop van deze.

7.4. De hostingprovider garandeert dat hij enkel zal deelnemen aan operaties waarbij de licentiehouder van een domeinnaam verandert, gebruikmakend van de specifieke transacties die de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) hiervoor zal ontwikkelen c.q heeft ontwikkeld.

7.5.  De hostingprovider garandeert te beschikken over de nodige technische bekwaamheid.

7.6.  De hostingprovider zal via zijn website accurate en ondubbelzinnige informatie (beschrijving aangeboden diensten, toegepaste tarieven, contactgegevens van de hostingprovider, toepasselijke voorwaarden, betaalwijze) en deze ter beschikking stellen aan de eindgebruiker.

7.7. De hostingprovider zal enkel een verhuizing voor een domeinnaam opstarten op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar. De hostingprovider zal geen enkele actie ondernemen om een, op vraag van de eigenaar opgestarte transferprocedure, te hinderen.

7.8.  De hostingprovider zal een duidelijk uitgewerkt privacy beleid aanhouden. De persoonlijke gegevens van de klanten zullen niet doorgegeven worden aan derden en de hostingprovider zal zich onthouden van spam praktijken.

7.9. De hostingprovider zal de klant steeds informeren over de algemene voorwaarden van de SIDN en de mogelijke updates van dit document.

7.10. De hostingprovider zal er naar streven om klachten van zijn klanten zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hij zal zijn klanten in elk geval de contact informatie verschaffen van zijn klantendienst of het personeel bevoegd voor de klantenrelaties.

7.11. De hostingprovider moet storingen en werkzaamheden met downtime op tijd melden op hun verplichte meldingenpagina/storingswebsite. Ook moet de laatste storingsmelding voor tenminste een maand online blijven staan.

7.12. Bij het voor klant nadelig veranderen van de algemene voorwaarden moet de klant op tijd op de hoogte worden gebracht en met de mogelijkheid om zijn contract vanaf dat moment op te zeggen waarbij hij het resterend bedrag teruggestort krijgt.

7.13. indien de klant zijn openstaande posten heeft voldaan en de hostingprovider afdoende kennis heeft kunnen nemen van de identiteit van de aanvrager en de authenticiteit van het verzoek, moet een registrar-lock binnen 1 werkdag verwijderd worden c.q de EPP-code (.org domeinen), de push (.uk domeinen), of een eventuele bevestigingsemail (mocht de de hostingprovider onverhoopt toch een email ontvangen) bevestigen.