Digital Sunrise Europe #DSEU important Press release!

/, seo, social media, social networks/Digital Sunrise Europe #DSEU important Press release!

Digital Sunrise Europe #DSEU important Press release!

Digital Sunrise Europe #DSEU important Press release

Digital Sunrise Europe #DSEU important Press release

#DSEU Europese ondernemers en managers ontwikkelen economisch stimuleringsprogramma.

Uniek economisch ontwikkelingsprogramma vanuit een particulier initiatief – Doel 2 miljoen banen te creëren

Particulier economisch initiatief heeft als doel 100.000 Europese bedrijven te laten groeien binnen Europa.

Europa, september 6, 2012.

Economische stimuleringsprogramma’s zijn initiatieven die, zoals u zou verwachten, worden geïnitieerd door de overheid – echter nu niet meer. Een groep van bijna 300 onafhankelijke executives, ondernemers en social media consultants hebben hun krachten gebundeld om het midden en klein bedrijf in Europa de helpende hand te bieden om hun economische uitdagingen te overwinnen.

Deze nieuw gevormde groep heeft uitgebreid onderzoek gedaan en een, wat zij noemen, een ‘alternatieve groei strategie’ ontwikkeld om bedrijven te helpen de omzet te vergroten door hun bedrijfsactiviteiten in Europa uit te breiden. Terwijl low-cost producenten uit Azië en hoogstaande technische bedrijven vanuit de US hun activiteiten in Europa uitbreiden, is het Europese middenbedrijf daarentegen, wat essentieel is voor een stabiele economie, niet klaar de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden.

De groep maakt vandaag de formatie bekend van “Digital Sunrise Europe”. Dit initiatief start met het aanbieden van veelal gratis educatie en ondersteunende diensten voor bedrijven en organisaties in Europa vanaf begin oktober 2012.

Wat begon met een keynote presentatie van Axel Schultze aan de Europese Commissie tijdens de Digital Agendy Assembly conferentie in Juni 2012, gaat nu een eigen leven leiden. Ter voorbereiding op de EC presentatie, vormde Schultze een Europees team van meer dan 100 social media experts, die vrijwillig onderzoek deden naar het gebruik van Social Media binnen de doelgroep in Europa.

Het resultaat van het onderzoek verbaasde het gehele team. “Wij onderzochten de status van social media in Europa en de mogelijkheid om daarmee extra banen te creëren”, stelde William Stewart, één van de oprichters van Digital Sunrise Europe en een jonge ondernemer uit het Verenigd Koninkrijk. Hij vervolgt “Wat wij echter ontdekten was een wonderbaarlijk patroon: de meeste Europese bedrijven produceren uitstekende producten van hoge kwaliteit en een unieke vormgeving, maar het overgrote deel van deze bedrijven bedienen enkel en alleen hun regionale markt.

Ondanks de concurrentie van overzee, weten de meeste van deze bedrijven niet hoe zij succesvol moeten concurreren in voor hen vreemde markten”. In plaats van het presenteren van een status rapport over social media in Europa, creëerde Schultze een strategisch model op basis van een stimuleringsprogramma voor het gebruik van social media om bedrijven binnen Europa met weinig of bijna geen investeringen te laten groeien.

“Wij werden enorm enthousiast en begonnen over het project te communiceren op Facebook, LinkedIn, Twitter en andere social media platformen. De reacties waren overweldigend. Binnen enkele weken vonden we 1.000 personen, die het idee regelmatig ondersteunden en het nieuws met hun collega’s en vrienden deelden”, zegt Berrie Pelser, één van de andere oprichters van deze groep. Berrie vervolgd: “Wij gaven zoveel bekendheid aan ons onderwerp, dat het zelfs in diverse landen trending werd op Twitter, wat betekent dat het één van de meest gevolgde onderwerpen op Twitter was in die periode”. Door het overweldigende succes van deze bewustwordingscampagne, besloten het Digital Sunrise team en haar supporters, Berrie Pelser de bijnaam “The Buss Master” te geven.

 Axel Schultze, de oprichter en leider van het DSEU initiatief, is van plan om 2 miljoen nieuwe banen te creëren tot 2016. Hij stoomt de organisatie klaar om ongeveer 100.000 van de bijna 20 miljoen geregistreerde ondernemingen in Europa te ondersteunen. De focus is voor de komende 4 jaar hierbij met name gericht op het leveren van gratis educatie, strategie ontwikkelingsmodellen, informatie evenementen en beperkte gratis consultancy, door een groep van meer dan 1.000 professionele social media business consultants. Het grootste deel van de kosten wordt gedragen door grotere ondernemingen, zoals technologie en communicatiebedrijven, die voet aan de grond willen krijgen in de Europese midmarket.

Cees Grootes, één van de oprichters uit Nederland en een ervaren business manager uit de overheids sector, voegt toe “Ik denk dat het belangrijk is te weten dat we ook willen samenwerken met zowel overheden, gemeenten, verenigingen, kamers van koophandel als ook met lokale ondernemingen en branche netwerken. Ons huidige ondernemersklimaat heeft een dusdanig complex niveau bereikt dat we niet alleen afhankelijk kunnen zijn van overheidsondersteuning – samenwerking is het credo van dit decennium”.

Ondernemingen die interesse hebben om geïnspireerd te worden door het Digital Sunrise team, kunnen zich registreren op onze website, http://digitalsunrise.eu/start/bizzmember/ en krijgen dan toegang tot een verscheidenheid aan informatie, strategie templates en informatieve evenementen. Meer informatie kan gevonden worden op http://DigitalSunrise.eu/nl

Over Digital Sunrise Europe
Digital Sunrise Europe is een onafhankelijk pan Europees initiatief georganiseerd door bijna 300 executives, ondernemers, investeerders en social media experts, business consultants, gemotiveerd en gedreven door het idee om significant bij te dragen aan een duurzaam en economische stabiel Europa. De overkoepelende doelstelling is:

De omzet van de midden- en klein bedrijven voor een fractie van de reguliere kosten te helpen vergroten door hun bedrijfsactiviteiten in Europa uit te breiden doormiddel van een alternatieve groeistrategie welke aan de hand van een social media stimuleringsprogramma als alternatieve groei strategie het creëren van 2 miljoen banen tot 2016 mogelijk moet maken.

De groep vrijwilligers helpt ondernemingen door het leveren van gratis educatie, informatieve evenementen, strategie voorbeelden, richtlijnen, modellen, netwerk mogelijkheden, onderzoek en een redelijke hoeveelheid aan ondersteuning om een expansie strategie te ontwikkelen tegen weinig of geen kosten. De groep is klaar om in de komende 4 jaar 100.000 van de 20 miljoen geregistreerde ondernemingen in Europa te ondersteunen hun activiteiten uit te breiden en om gemiddeld 20 extra banen per onderneming te creëren.

Hoewel alle Digital Sunrise teamleden vrijwilligers zijn, zien de teamleden hierin een groot voordeel, namelijk dat zij veel ervaring vergaren, hun reputatie verder uitbouwen en de mogelijkheid hebben hun eigen onderneming uit te breiden.

Digital Sunrise Europe is op dit moment een consortium van onafhankelijke ondernemingen en zal een zelfstandige entiteit zijn eind oktober 2012.
http://digitalsunrise.eu/nl – contact NL Teamleader: cees.grootes@digitalsunrise.eu

De volledige vertegenwoordiging op social media platforms: http://xeeme.com/dseu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ENGLISH

European business owners and managers build economy stimulation programme

Unique economic development programme from a private initiative – planning to create 2 Million jobs

Private economic initiative aims to help 100,000 European companies to expand across Europe

Europe, September 6 2012,  Economic stimulation programmes are something you would expect from government – not any more. A group of nearly 300 independent executives, business owners, and social media consultants have joined forces to give small and medium-sized businesses in Europe an unexpected helping hand to overcome their economic challenges.

This newly formed group has done extensive research via crowdsourcing and created what they call an “alternative growth strategy”, designed to help companies grow revenue by expanding their business across Europe. While low-cost producers from Asia and tech-savvy businesses from the US are expanding into Europe, the European midmarket, which is key to a stable economy, is not ready to withstand global competition. The group announced today the formation of “Digital Sunrise Europe”, which will start offering mostly free education and support services to businesses across Europe from the beginning of October 2012.

What started with a keynote presentation by Axel Schultze to the European Commission during the Digital Agenda Assembly conference in June 2012 has now taken on a life of its own. In preparation for the EC presentation, Schultze assembled a team of over 100 social media savvy volunteers to conduct research about the prevalence of social media in Europe.

The result was a surprise for the entire team. “We were looking for the status of social media in Europe and its potential to create additional jobs”, stated William Stewart, one of the founding Members of Digital Sunrise Europe and a young entrepreneur from the UK. He continued “What we found however was a surprising pattern: most European businesses produce excellent products of high quality and unique design, but the vast majority still cover only their very regional market. Despite competition from overseas, most companies don’t know how to successfully compete in foreign markets”. Instead of presenting a status report about social media in Europe, Schultze created a strategy model that will leverage social media and allow businesses to grow across Europe with very little or almost no investment.

“We were all extremely excited and started to talk about the project on Facebook, LinkedIn, Twitter and other social media platforms. The response was overwhelming. In just a few weeks, we found over 1,000 people regularly supporting the idea and sharing the news with their colleagues and friends” said Berrie Pelser, another founding member of the group. Berrie continued “We made so much noise that our topic was even trending on Twitter in several countries, which means it was one of the hottest topics around at the time”. Due to the major success of this awareness campaign, the Digital Sunrise team and its many supporters have opted to give Berrie Pelser the nickname “The Buzz Master”.

Axel Schultze, the founder and leader of the DSEU initiative is planning to create 2 Million new jobs by 2016. He is preparing the organisation to support approximately 100,000 of the nearly 20 Million businesses registered in Europe. The focus is on providing free education, strategy development materials, information events and limited free consulting through a group of over 1,000 professional social media business consultants over the next four years. The majority of the funding for this project is coming from larger enterprises, like technology and communication companies, who want to enter the European midmarket.

Cees Grootes, another founding member from the Netherlands and experienced business manager in the government sector added “I guess it is important to note that we will also be working with local governments, unions and chambers of commerce, as well as local businesses and industry networks. Our modern business society has reached a level of complexity that suggests that we can’t any longer exclusively depend on government support – collaboration is the order of this decade”.

Businesses interested in getting inspired by the Digital Sunrise team can register on their website at http://digitalsunrise.eu/start/bizzmember/ and get access to a variety of information, strategy templates and information events.

More information can be found on http://DigitalSunrise.eu

About Digital Sunrise Europe

Digital Sunrise Europe is an independent Pan European initiative organized by close to 300 executives, business owners, business sponsors and social media savvy business consultants motivated by the idea to make some significant contributions to a sustainable and economically more stable Europe. The overarching objective is:

Helping small and medium-sized enterprises generate incremental revenue by expanding their businesses across the EU, at a fraction of traditional costs by leveraging Social Media as an alternative growth strategy and creating 2 Million jobs by 2016

The group volunteers to help businesses by providing free education, information events, strategy examples, guidelines, templates, networking opportunities, research and a reasonable amount of support in creating an expansion strategy at very little or no cost. Over the next four years, the group is set to help hundreds of thousands of the 20 Million registered businesses across Europe to expand and create on average 20 additional jobs per company.

While all Digital Sunrise team members are volunteers the team is also seeing a benefit in volunteering by gaining experience and reputation and growing their own respective businesses as a result. Digital Sunrise Europe is currently a consortium of independent businesses and will form its own legal entity by end of October 2012.

http://digitalsunrise.eu and the entire social presence at http://xeeme.com/dseu

Door | 2016-11-01T18:07:24+00:00 6 september 2012|Categorieën: google seo, seo, social media, social networks|Tags: , |